|
Μεταπτυχιακή Διατριβή
Κατάθεση πρότασης θέματος μεταπτυχιακής διατριβής

Η ανάθεση εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής στο μεταπτυχιακό φοιτητή γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • έχει παρακολουθήσει επιτυχώς επτά μαθήματα και
 • έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το προπαρασκευαστικό μάθημα «Μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας»
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν αφορούν τη διαδικασία υποβολής  πρότασης θέματος μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία μπορεί να γίνει παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Αρχικά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν πρόταση θέματος μεταπτυχιακής διατριβής στη γραμματεία του ΠΜΣ. Η ακριβής ημερομηνία υποβολής της πρότασης ορίζεται  από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να επιλεγεί είτε από τα προτεινόμενα θέματα του Ε.Π. είτε μετά από επιλογή του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Η πρόταση μεταπτυχιακής διατριβής θα πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα παρακάτω:
 • Θέμα μεταπτυχιακής διατριβής
 • Ερευνητικά ερωτήματα των οποίων άπτεται η διατριβή
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διατριβής
 • Βασική βιβλιογραφία και αρθρογραφία
Η πρόταση θέματος μεταπτυχιακής διατριβής παρουσιάζεται στο σώμα των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. σε κοινή ημερομηνία για όλους τους φοιτητές η οποία  ορίζεται  από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ημερομηνίες
 • 20 έως 30 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο
 • 20 έως 30 Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο
Η παρουσίαση του προτεινόμενου θέματος είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Ανάθεση και παρακολούθηση της μεταπτυχιακής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των προτάσεων θεμάτων μεταπτυχιακών διατριβών η Σ.Ε.Π.Μ.Σ. συνέρχεται σε κοινή σύσκεψη με το σώμα του Ε.Π. με σκοπό την ανάθεση επιβλέποντα και αναπληρωτή επιβλέποντα για κάθε μεταπτυχιακή διατριβή.
Η επιλογή του επιβλέποντα καθηγητή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 • Ο επιβλέποντας καθηγητής είναι Ε.Π. που έχει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π.
 • Συνάφεια του θέματος με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Ε.Π.
 • Φόρτος εργασίας Ε.Π. σε σχέση με τον αριθμό των μεταπτυχιακών διατριβών που επιβλέπει
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη ανάθεσης πτυχιακών ανήκει στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. και είναι δεσμευτική για το Ε.Π. του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π.

Σε περίπτωση που το προτεινόμενο θέμα μεταπτυχιακής διατριβής δεν θεωρηθεί κατάλληλο, γίνεται ανάθεση της διατριβής σε Ε.Π. με την υποχρέωση επαναυποβολής της πρότασης από το μεταπτυχιακό φοιτητή για τελική έγκριση στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συναντά σε τακτά χρονικά διαστήματα τον επιβλέποντα καθηγητή και σε ώρες που ορίζει ο καθηγητής. Θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον τέσσερεις συναντήσεις, οι οποίες χρονικά θα πρέπει να απέχουν 15 ημέρες μεταξύ τους. Σε κάθε συνάντηση με ευθύνη του φοιτητή κρατούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από το Ε.Π. και το φοιτητή τα οποία παραδίδονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. στο τέλος κάθε μήνα.

Η υποβολή της μεταπτυχιακής διατριβής καθώς η δημόσια παρουσίαση γίνεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. και είναι κοινή για όλες τις διατριβές.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται με την υποβολή της μεταπτυχιακής διατριβής
 • να παραδώσει τρία αντίγραφα της διατριβής στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π.,
 • υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό συγγραφής μεταπτυχιακή διατριβής,
 • τα πρακτικά συναντήσεων με τον επιβλέποντα,
 • δήλωση ότι έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 5 άλλες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών.
Οι διατριβές αξιολογούνται από τον επιβλέποντα και τον αναπληρωτή επιβλέποντα οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού για την τελική βαθμολογία της μεταπτυχιακής διατριβής. Το έντυπο της αξιολόγησης παραδίδεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή με σκοπό να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Οι βαθμολογίες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. το αργότερο 15 ημέρες μετά τη δημόσια παρουσίαση.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr