|
Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια των ΠΜΣΔΔΕΠ πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών των Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν δύο επί πλέον εξάμηνα.

Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί σε Π.Μ.Σ. μπορούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και αν αυτή γίνει δεκτή από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ., τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων και ο/η αιτών/ουσα καταλαμβάνει μία θέση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του επόμενου έτους, εφ’ όσον συνεχισθεί η λειτουργία του.

Για σοβαρό λόγο - υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό - φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησής τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. Εφόσον το αίτημά τους γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr